Podmínky návštěvy webu Honorárního konzulátu Maledivské republiky

Podmínky návštěvy webu Honorárního konzulátu Maledivské republiky

Ochrana osobních údajů

Podmínky návštěvy webových stránek Honorárního konzulátu Maledivské republiky se sídlem Rašínovo nábřeží 1980/70, 128 00 Praha 2, publikovaných na internetové adrese https://imaldives.cz/ (dále jen "WEB").

Kontaktní údaje – telefon: +420 212 247 586, e-mail: consulate@imaldives.cz

1. Základní ustanovení

Provozovatelem WEBU je Honorární konzulátu Maledivské republiky se sídlem v Praze (dále jen „Provozovatel“).

Tyto podmínky používání WEBU upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele (dále jen „Podmínky“).

Uživatelem WEBU je každý subjekt, který jej prostřednictvím internetu a internetového prohlížeče navštíví a využije zde zveřejněné informace, dále jen „Uživatel“.

Návštěvou WEBU Uživatel souhlasí s Podmínkami. V opačném případě je Uživatel povinen WEB neprodleně opustit.

Uživatel je oprávněn navštěvovat WEB a využívat informace zveřejněné na WEBU zdarma, není však oprávněn bez souhlasu Provozovatele tyto informace využívat ke komerčním účelům.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost WEBU zejména z důvodu jeho aktualizace.

Správcem osobních údajů (dále jen „Správce”) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Provozovatel.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce za účelem běžné analýzy návštěvnosti, popř. odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server a souhlas Uživatele za získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu kapitoly II., čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytl Uživatel výslovný souhlas.

2. Zákonný důvod, účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod: Oprávněný zájem

Účel zpracování osobních údajů: Běžná analýza návštěvnosti, popř. odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Kategorie osobních údajů: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce

Zdroj osobních údajů: Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou

Příjemci osobních údajů: Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

 

Zákonný důvod: Souhlas Uživatele

Účel zpracování osobních údajů: Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Kategorie osobních údajů: Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Zdroj osobních údajů: Cookie soubor, DoubleClick, ID Android, ID iOS

Příjemci osobních údajů: Google Analytics

3. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou v souvislosti s provozem WEBU nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Cookies

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může Uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

5. Příjemci osobních údajů

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé internetových služeb.

 

6. Práva Uživatele

Za podmínek stanovených GDPR máte Uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz kontakt výše). Uživatel má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021